10 TNH KHC THẾ DUY - NH XUẤT BẢN M NHẠC TUYỂN CHỌN V ẤN HNH 1992

ĐM NHẠC GIỚI THIỆU TẬP SCH NHẠC "MỐI TNH ĐẦU" 1993