http://www.oldstreetsgallery.com/baiviet/images/pagoda.jpg

 

http://www.oldstreetsgallery.com/baiviet/images/cot3.jpg

 

TIỂU SỬ NGHỆ THUẬT HỌA SĨ THẾ DUY

1956          Sinh tại Hà Nội

1984          Tốt nghiệp trường Đại Học Mỹ

                 Thuật Công Nghiệp Hà Nội

Hiện nay :  Hội viên Hội Mỹ Thuật Hà Nội

                 Hội viên Hội Âm Nhạc Hà Nội

TRIỂN LĂM

2015        Tham gia triển lăm “ Gyeonggi

                International Art show” tại Hà Nội

2014        Tham gia triển lăm “Roar Toward

               Asia” tại Seoul Hàn Quốc      

2012        Triển lăm tại “bảo tàng mỹ thuật

               thành phố Hồ Chí Minh 

2010        Làm việc tại " Art Creative Studio"

               thành phố Gwangju Korea  

2009        Triển lăm cá nhân tại Hygienic

               Gallery New Lodon, CT, USA

2008        Làm việc Trung Tâm Nghệ

               Thuật Griffis New London CT USA

2007        Triển lăm cá nhân tại

               Oriental Gallery in Hà Nội

2004        Triển lăm tranh tại International

               Design Plaza (Seoul, Hàn Quốc)

2003        Triển lăm "Street Space"  tại

               Gallery Nam sơn 45 Tràng Tiền HN

   Tranh được lưu giữ trong "Trung tâm Mỹ Thuật 

Griffis" thành phố New London Connecticut USA

Tranh được lưu trong "Viện Nghiên Cứu Nghệ

Thuật châu À" tại Seoul Hàn Quốc &

trong nhiều bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân trong

nước và nước ngoài

 

 

NGUYỄN THẾ DUY ARTIST BIOGRAPHY

 

1956         Born in Hà Nội

1984         Graduated from Hà Nội College of

                Industrial Arts

Currently:  Member of  the Hà Nội Fine  Arts

                Association

                Member of  the Hà Nội Music

                Association

EXHIBITION

2015     Participate the Exhibition “ Gyeonggi

            International Art show” in Hanoi 

2014     Participate the Exhibition “Roar Toward

            Asia” in Seoul & Gwangju of South Korea

2014     Group Exhibition at gallery

            16 Ngô Quyền - Hanoi

2012     Group Exhibition in Fine Art Museum

            in HCM city

2010     International Artist in residence of

            Art Creative Studio in Gwangju-Korea

2009     Solo Exhibition in Hygienic Gallery 

            New London Connecticut  USA

2008     International Artist in residence

            program of Griffis Art center in

            New London  Connecticut  USA

2007     solo Exhibition at Oriental Gallery in HN

2004    Asia Art Exhibition in Seoul 2004. Korea

ART COLLECTIONS

   The painting have been kept in

   "Culture Art Research Institute" in seoul Korea.
   The painting have been kept in "Griffis Art Center"

   in New London CT. USA.
   and in many Private collection in Vietnam & abroad

AWARDS

   2000   Prize of the Hà nội  Fine Arts

   2006    Association

   2004    Medal of Korea Culture Art

   2008    Research Institute 

 

   Mobile phone: +84 1227388751

  Address: 47 Triệu việt Vương Hanoi - Vietnam

 

    http://www.oldstreetsgallery.com/baiviet/images/arrows.gif  1999   2001  2003   2004 

   2005   2007  2009  2010  

 

BACK HOME WELCOME MUSIC SHOWROOM CONTACT VIETNAM ENGLISH NEXT

http://www.oldstreetsgallery.com/baiviet/images/cot3.jpg