WELCOME TO THE DUY MUSIC

 

Hội vin hội m Nhạc - Hội vin hội Mỹ Thuật H Nội

1992 nh xuất bản m Nhạc đ xuất bản tập ca khc Mối Tnh Đầu gồm 10 ca khc    

1996 đ được tặng thưởng : Giải thưởng văn học nghệ thuật H Nội 5 năm "1991-1995" cho ca khc "Mối Tnh Đầu" Certificate - copyright

1998 Giải thưởng m nhạc tuổi trẻ  cho ca khc Ti yu cu dn  ca

  Member of Hanoi Music Association

  In 1992, his song-book entitled First love consisting of 10

  songs has been published by Music Publishing House

  Having been awarded:

  Prize of 1998 Youth Music for song I love the folksong

  Prize of 1996 Hanoi Music for song First love"

1. MỐI TNH ĐẦU

2. TI YU CU DN CA

3. C HI MƠ

4. ĐM NOEL

5. MƯA L

6. EM MI L 20 TUỔI

7. BT NGT

8. NGY XƯA  

9. GỬI NGƯỜI EM GI KHNG QUEN

10. XUN VỀ

"Mối Tnh Đầu"

TheDuyyoutube/videos

TheDuyliveshow

                                                   BACK HOME MUSIC SHOWROOM BIOGRAPHY CONTACT VIETNAM ENGLISH NEXT