Hội vin hội m Nhạc - Hội vin hội Mỹ Thuật H Nội

1992 nh xuất bản m Nhạc đ xuất bản tập ca khc Mối Tnh Đầu gồm 10 ca khc    

1996 đ được tặng thưởng : Giải thưởng văn học nghệ thuật H Nội 5 năm "1991-1995" cho ca khc "Mối Tnh Đầu" Certificate - copyright

1998 Giải thưởng m nhạc tuổi trẻ  cho ca khc Ti yu cu dn  ca

  Member of Hanoi Music Association

 1992. "Mối Tnh Đầu" tập nhạc tuyển chọn 10 tnh khc Thế Duy

 2000. Ca Khc H nội Thế Kỷ XX v Đầu Thế Kỷ XXI  

  Having been awarded:

  Prize of 1998 Youth Music for song I love the folksong

  Prize of 1996 Hanoi Music for song First love"

1.Mối tnh Đầu

2.Ti Yu Cu DnCa 

3.C Hi Mơ

4.Mưa l

5.Biển

6.Em Mi L 20 Tuổi

7.Ngy Xưa  

8.Gửi Người Em Gi

9.Những tiếng cười

10.Đi Mắt Người SơnTy

11.Bch Thảo

12.Đm Noel

13.Bi Ca Tnh Bạn

14.Xun Về

15. Xun ca

16.Bt Ngt

"Mối Tnh Đầu"

TheDuyyoutube/videos

TheDuyliveshow

                                                  BACK HOME MUSIC SHOWROOM BIOGRAPHY CONTACT VIETNAM ENGLISH NEXT