BACK     TRANH SƠN DẦU, SƠN MI HỌA SĨ NGUYỄN THẾ DUY BIOGRAPHY  0936124358  NEXT

-   Đm ht ca Tr ở đền Ngọc Sơn -   Oil on canvas (80 x 100cm.)

 Đền Ngọc Sơn -   Oil on canvas (80 x 100cm) 

Đền Hương Tượng & Phố M My  Oil on canvas (60x x 80cm)

Phố Hng Buồm  - Oil on canvas  (60 x 80cm)  1200 usd

Đền Hương Tượng & Phố M My  Oil on canvas (60x x 80cm) 600 usd

   Đền B Kiệu  Oil on canvas (80 x100cm) 1200 usd

 Ma hạ đ về  -  Oil on canvas (60 x 86cm)

   Đền B Kiệu -   Oil on canvas (80 x 100cm) 600

-   Cha B Nnh -   Oil on canvas (80 x 100cm)

Hồ Hon Kiếm đầu thế kỷ XX - Oil on canvas  (80 x 210cm)

Đền Ngọc Sơn - Oil on canvas (90 x 90cm)

-   Hội Pho Đồng Kỵ -   Oil on canvas (70x 180cm)

   Đền Ngọc Sơn  -  Lacquer (70 x 70cm)

Hội Lng -  Oil on canvas (65x 162cm)

Nh Thờ H Nội -  Oil on canvas (100 x 100cm)

Phố Thụy Khu (Thụy Khu Street) - sơn mi (60,5 x 134,5cm)

Hồ Hon Kiếm một ngy mưa -   Oil on canvas 60 x 141cm.

Phong cảnh Sapa  Oil on canvas (80 x 100cm)

Phong cảnh Sapa  Oil on canvas (80 x 100cm)

 Phong cảnh Mo Vạc (H Giang) - Oil on canvas (75 x 95cm)

 Phong cảnh Sapa -  Oil on canvas (70 x 70cm)

 

Thp Ha Phong - oil on canvas 60 x 90cm

  Đường Về thị X (H Giang) -  Oil on canvas (60 x 80cm)